Úvod Zahrada

Kamenná zeď

Kamenná zeď je rozdělená na 2 části. Vlevo od brány je nižší a uzavírá předzahrádku mezi roubenkou a místní komunikací. Zřejmě v 50. letech minulého století byly na tuto zídku přistavěny 2 cihlové sloupky a mezi nimi byl laťový plot. Druhá část kamenné zdi vpravo od brány byla vybudována z mohutnějších kamenů a tato část zdi vytvářela předěl mezi dvorem a místní komunikací. Protože byl terén na dvoře zvýšený proti komunikaci, zajišťovala zeď současně i předěl ve výškových poměrech. K této zdi byl terén na dvoře sespádovaný a přívalové deště si za dlouhá léta na stabilitě zdi vybraly svoji daň.

V době koupě roubenky byla kamenná zeď v dost žalostném stavu. I když to na fotografii tak nevypadá, ve skutečnosti byly kameny rozvalené a kořeny prorůstajících lísek některé menší doslova vytlačily ze zdi ven. Zeď držela pohromadě jen díky značné hmotnosti některých kamenů.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

Práce započaly na zídce vlevo od brány. Zídka byla rozebrána, kameny očistěny a byl zhotoven výkop pro základ. Ten byl proveden klasickým betonem se železnou výztuhou do výšky cca 15 cm pod úroveň terénu. Současně byly zabetonovány zajišťovací tyče. Terén za zídkou byl odbagrovaný cca o 30 cm blíž k roubence. Takto vzniklý prostor byl využitý k položení drenážní roury a mezera mezi nově vystavěnou zdí a odkopanou hlínou byla vyplněna kamennou drtí. Tím se vytvořily podmínky pro to, aby v době velkých mrazů nemohlo dojít vlivem rozpínavosti ledu v zamrzlé hlíně za zdí k jejímu vyvalení. Do tohoto výkopu byla nad drenáží položena i kanalizační roura pro svod dešťové vody ze střechy roubenky do místní dešťové kanalizace.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

Při vystavbě kamenné zdi byly současně zabetonovány šrouby, které později posloužily k ukotvení dřevěných sloupků laťového plotu. Shora byla zeď zcelena vápenocementovou maltou tak, že byly pouze vyplněny spáry mezi kameny.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

Na další fotografii je vidět detail nejzachovalejší části kamenné zdi vpravo od brány. Je to zrovna část, kde byl později zhotoven výkop pro instalaci tříkomorového septiku s biologickým filtrem a kumulační nádrží pro odběr přečištěné odpadní vody pro zálivku.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

Velkým problémem, který se objevil hned při zahájení obnovy zemědělské usedlosti bylo zjištění, že bránou výškově neprojede větší stavební technika. Bylo tedy nutno rozebrat část kamenné zdi hned vedle brány a takto vzniklý otvor byl po celou dobu stavby využíván jako manipulační vjezd pro dovoz stavebního materiálu. Na fotografii je zachycen převoz biologického filtru k instalaci - podrobněji v článku týkajícím se využití odpadní vody.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

Byl zhotoven výkop a základ stejným způsobem, jako v případě zdi vlevo od brány. Pouze cca po 6 hodinách po vylití výkopu betonem byly do zavadlého betonu osazeny ty největší kameny z původní zdi. Tím, že se kameny zabořily do betonu bylo zajištěno, aby nemohla být tlakem zeminy v budoucnu zeď vytlačena směrem ke komunikaci.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

Za základem je vidět rozšířený výkop, který byl opět zhotovený pro potřeby položení drenáže.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

Hned vedle brány byl vystavěný pilíř pro instalaci elektroměru. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, byl pracovníky památkové péče vznesen požadavek, aby byl rozvadeč umístěn ze strany dvora a nebyl tak narušen vzhled obnovené kamenné zdi.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

Stavba kamenné zdi, zejména horní hrany, byla doslova hodinářská práce. Bylo nutné dopředu vybírat kameny vytvářející potřebnou hranu a dopředu přizpůsobovat pokládku nižších kamenů, aby to nakonec všechno výškově dobře vyšlo. Na fotografii je pohled na budovanou zeď ze strany ze dvora. Plocha za zdí, na které jsou složené kameny, je určena pro vybudování parkoviště pro kola.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

V místech, kde je za zdí umístěný systém pro čistění odpadních vod, bylo nutné zeď zpevnit. Bylo proto zhotovené bednění z prken a z původních vrat a mezi bednění a kameny zdi byl pěchován beton proložený armovací sítí. V těchto místech je zeď 80 cm široká. Dřevěné bednění nakonec zůstalo pohřbené v zemi, protože po zatvrdnutí betonu bylo s betonem tak spojené, že jej nebylo možné rozebrat.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

Nakonec byla opravena fasáda na bráně, zhotoven krov pro stříšky a jako krytina byly použity shodné eternitové tašky, jako na střeše roubenky. Do brány byla osazena vrata a vstupní branka, jejichž vzhled a způsob provedení byl odsouhlasený pracovníky památkové péče.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

Na další fotografii je vidět nově vybudovaná kamenná zeď. Později byly shora na zeď naistalované ještě dřevěné sloupky a nízký laťový plot.

Rekonstrukce kamenné zdi v historické roubence v Dubci

x

Související články

Rekonstrukce roubenky - přehled etap

Rekonstrukce roubení

Rekonstrukce krovu a střechy

Rekonstrukce stodoly

Rekonstrukce brány a vstupní branky

Obnova kamenného zápraží