Úvod Zahrada

Rekonstrukce kamenného chléva

Kamenný chlév byl v minulosti pouze vyspravovaný kameny a později i kousky cihel, které nahradily vypadlé vyplňovací kameny. Jinak jsou stěny chléva původní. Ve chlévě byla kamenná podlaha (valouny s mezerami vyplněnými hlínou a drobnými kamínky). Při odstraňování této vrstvy byla zemina tmavě zbarvená a její barevný odstín odpovídal dlouholetému vsakování moče zvířat. I když byla moč od krav odváděna cihelným žlabem, přece jenom se ji vždy malé množství do zeminy vsakovalo. Strop byl původně zhotoven pouze položením prken přes nosné trámy a pokrytý slámou. Vzhledem k vlhkému prostředí se odpařovaná voda srážela na kamenné zdi a zejména pozednice byly hodně poškozené. Napadené dřevo bylo odstraněno a trámy byly vyprotézovány. S ohledem na záměr vybudovat ve chlévě výstavní prostor bylo nutné stěny opravit, zhotovit nový uzavřený strop a hlavně odstranit vlhkost v podlaze.

Po předchozím majiteli ve chlévě zůstalo různé harampádí, které bylo potřeba nejprve zlikvidovat. Nakonec byly vyvezeny do sběrného dvora 2 plné káry za auto a zbytek spolu s věcmi ze stodoly a z chléva pro koně zaplnily traktorový valník.

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Po odstranění nepotřebných věcí se naplno ukázal velký prostor chléva. Hned na první pohled bylo patrné, že největším problémem bude vlhkost v podlaze. To se naplno projevilo během následujících dvou let, než se přikročilo k rekonstrukci chléva. Ukázalo se, že zemina na podlaze silně zvlhla vždy v zimních měsících. Později nás napadlo, že by to mohlo mít souvislost s naplněním sousední studny.

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Na některých místech byly na zdi patrné pozůstatky cementové omítky. Některé indície ukazovaly na to, že omítky nemusí být původní. K tomuto závěru nás vedlo zjištění, že omítka byla na povrchu cihel, kterými byly vyspravované otvory vzniklé po uvolnění některých kamenů. Jestli se ale jednalo skutečně o vysprávky nebo tyto cihly byly použité již v době přestavby roubenky a v téže době byla na stěnách chléva zhotovená omítka, to se zřejmě již nikdy nedozvíme.

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Ze západní strany byly spáry ve zdi téměř bez malty. S největší pravděpodobností za to mohou silné západní větry, které se v Dubci často projevují, zejména při bouřkách. Byla vyslovena domněnka, že naháněním vody na zeď a následné působení mrazu v zimních měsících mohlo mít za následek postupné vydrolování malty. V současné době je zeď částečně před větry chráněna dřevinami v zahradě sousedů. Přesto bylo rozhodnuto, že se zeď vyspraví vyplněním spár mezi kameny kvalitní spárovací maltou zhotovenou podle původních zvyklostí.

x

Ze dvora byly omítka soudržnější, ale podle zjištění byla novodobější. Údajně byla zhotovená (nebo opravená ?!) někdy v době předávání roubenky novým majitelům v 50. letech minulého století.

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Venkovní zeď byla dobře očistěna drátěným kartáčem a spáry byly vyčistěny do hloubky od původní malty. Ve výklenku s trámkem byla v době koupě zazděná dřevěná skříňka již bez dvířek, ve které byl umístěný elektroměr. Protože bylo rozhodnuto o odstranění nástřešáku a zabudování nového elektroměru do skříňky v kamenné zdi, byla dočasně na zeď připevněná nová elektroměrná skříňka. Původní elektroměr byl viditelně umístěný do nějakého původního okna, což dokazuje cihelná vyzdívka otvoru. I cihelná vysprávka zleva a zespodu otvoru ukazovala na odstranění původního kamenného ostění. Bylo rozhodnuto, že se kamenné ostění obnoví, ale cihelný uzávěr zezadu zůstane zachovalý. Touto úpravou se zhotoví jakési falešné oknénko.

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Současně se spárováním se vybouraly ze zdi původní zárubně dveří a osadily se zárubně nové, zhotovené ve stejných rozměrech.

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Na následující fotografii je zachycená část chléva po provedeném vyspárování zdi a očistění a vyprotézování stropních trámů. Podlaha je ve stavu, kdy byla odstraněna horní vrstva zeminy a byla připravena k provedení drenážních výkopů.

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Pozednice nad kamennou zdí byla dost poškozená, proto z ní byla v celé délce z pohledové strany odříznuta poškozená vrstva a následně byla vyprotézována. Stropní trámy byly protézovány shora. Trámy byly ošetřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu a po zaschnutí natřeny olejovou barvou v hnědém odstínu.

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Na fotografii je dobře vidět vyprotézování pozednice a stropních trámů ještě před provedením nátěrů. Také jsou dobře patrné vysprávky střešních latí a zrekonstruovaná šindelové střecha.

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Podlaze byla věnovaná zvýšená pozornost. Jak bylo zmíněno výše, za dobu 2 roků od vyklizení podlaha ve chlévě na rozdíl od ostatních místností nikdy nevyschla. Proto byly v podkladní zemině vyhloubeny 25 až 35 cm hluboké rýhy sespádované do otvoru pod dveřmi a do nich byla položená drenážní trubka. Tato pak byla zasypána kamennou drtí a současně byla drtí zhotovená podkladní vrstva pod beton. Drenáž byla vyvedena ven a napojena na drenáž odvádějící vodu pod zápražím tak, aby napojení drenáží vytvářelo velký výškový spád a zabránilo se případnému natékání vody zpět pod podlahu ve chlévě. Ve chlévě pak byla drenáž ukončena napojením na podlahové vpusti s litinovou mřížkou. Tyto vpusti nejsou určené pro odvod vody, ale umožňují, aby drenáží proudil vzduch a vytvořily se tak podmínky pro odvod zemní vlhkosti.

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Na podlaze byl zhotovený podkladní beton, na který se zhotovila cihlová dlažba z tzv. půdovek. Na dalším snímku je zachycený okamžik, kdy byla dlažba položená a dokončovalo se spárování. Pokládání půdovek je malá věda. Pokládají se buď přímo do podkladního betonu, nebo na lepido podobně, jako klasická dlažba. Po položení se musí 2 až 3x natřít speciálním olejem, který se musí do půdovek dobře vsáknout. Olej se musí natírat tak, aby nezatekl na boční plochy půdovek, kde se aplikuje spárovací hmota. Po vsáknutí oleje se půdovky natřou jednou vrstvou bezbarvého vosku. Po zaschnutí vosku se provede vyspárování a je nutné ihned odstraňovat spárovací hmotu ulpělou na půdovkách. Půdovky mají drsný povrch a i když jsou natřené voskem odpuzujícím vodu, mohla by zaschlá spárovka znehodnotit povrch půdovek (zašedlý vzhled).

Rekonstrukce kamenného chléva v historické roubence v Dubci

Po vyschnutí spárovky se celá podlaha vyčistí vysavačem a dokonale vytře vlhkým hadrem, protože je nutné bezpodmínečně odstranit prach z povrchu podlahy. Následuje další nátěr voskem, tentokrát již v požadovaném barevném odstínu. Po jeho zaschnutí se vosk přeleští a celá podlaha se natře speciálním finálním uzavíracím roztokem.

Související články

Rekonstrukce roubenky - přehled etap

Osazení replik oken a dveří

Obnova kamenného zápraží

Výstavba kachlových kamen

Rekonstrukce interiérů