Úvod Chov

Mezinárodní ochrana ohrožených druhů

Co je to CITES?

CITES je oficiálně uznávaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin odvozená od počátečních písmen anglického názvu (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Tato úmluva se někdy označuje také podle místa jejího podpisu jako Washingtonská konvence.

CITES je globální mezinárodní smlouvou v rámci Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o vládní smlouvu a je považována za jeden z významných nástrojů světové strategie ochrany přírody, což dokládá i silná podpora této smlouvy ze strany Světového svazu ochrany přírody (IUCN) a Světového fondu pro přírodu (WWF).

Co je účelem úmluvy CITES?

V prvé řadě se jedná o regulaci mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Regulace obchodu je prováděna systémem vývozních a dovozních povolení (označují se jako permity CITES), která vystavují příslušné orgány členských zemí. Tato povolení jsou nutná při převozu exemplářů CITES přes hranice států. V případě, že by obchod s nimi ohrožoval daný druh na přežití ve volné přírodě, povolení nejsou žadateli vydána.

Od kdy platí CITES v ČR?

Úmluva byla sjednána v roce 1973 a v platnost vstoupila od 1. července 1975. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost dne 28.5.1992 vyhlášením formou sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí ve Sbírce zákonů č. 572/1992, kde je uvedený plný text Úmluvy v češtině.

Po rozdělení ČSFR převzala následnictví Česká republika a pro ni tedy Úmluva vstoupila v platnost od 1.1.1993.

Na co se CITES vztahuje?

Úmluva omezuje zejména obchod s jedinci ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje také obchod i s živočichy odchovanými v zajetí nebo vypěstovanými druhy ohrožených rostlin. Nekontroluje se však jen dovoz a vývoz živých exemplářů, ale také neživých, a také výrobků z nich a jejich odvozenin. Jedná se například o výrobky z kožešin, kůží a kostí chráněných zvířat, sošky a řezby ze vzácných dřevin nebo ze slonoviny, výrobky tradiční asijské medicíny obsahující výtažky z chráněných živočichů a rostlin, gurmánské speciality a podobně. Pro všechny tyto uvedené případy se používá společné označení "exemplář". Ve většině případů se však Úmluva nedotýká domestikovaných zvířat a kulturních rostlin.

Jako obchod Úmluva tedy označuje jakýkoliv vývoz nebo dovoz chráněných organismů, jejich těl a výrobků z nich. Netýká se jen obchodníků, ale i všech individuálních cestujících do zahraničí.

Co je předmětem ochrany?

V současné době je předmětem ochrany zhruba 5000 druhů živočichů a přibližně 29000 taxonů rostlin. Podle stupně ohrožení jsou zařazovány do tří kategorií.

V příloze CITES I jsou uvedeny druhy přímo ohrožené vyhynutím. Podle předpisů EU se jedná o přílohu A. Zahrnuje asi 700 druhů živočichů a přibližně 300 druhů rostlin. Pro tyto druhy se povolení nevydávají kromě specifických případů, jako je povolení například pro zoologické zahrady nebo pro vědecké účely.

V příloze CITES II jsou uvedeny druhy, jejichž situace v přírodě není sice kritická, ale bez regulace obchodu by hrozilo nebezpečí, že se zařadí mezi druhy přímo ohrožené vyhynutím. Podle předpisů EU se jedná o přílohu B. Zahrnuje zhruba 4300 druhů živočichů a téměř 29000 druhů rostlin. Mezistátní obchod může být uskutečněn pouze na základě zvláštních povolení, která musí vydat příslušný orgán vyvážející země (musí potvrdit, že vývozem nedochází k ohrožení divokých populací daného druhu na přežití). Toto povolení musí být předloženo celním orgánům jak při vývozu, tak i při dovozu. Pro dovoz do EU se vyžaduje také dovozní povolení od pověřených úřadů EU (v ČR je to Ministerstvo životního prostředí) - existují vyjímky týkající se exemplářů pro osobní nebo rodinný charakter.

V příloze CITES III jsou uvedené druhy živočichů a rostlin, které jsou ohrožené pouze na území určitého státu, jenž požádal o regulaci mezinárodního obchodu s nimi. Podle předpisů EU se jedná o přílohu C. Pro exempláře pocházející z těchto zemí je třeba celním orgánům předložit potvrzení o původu exemplářů. Zahrnuje zhruba 200 druhů živočichů a asi 12 taxonů rostlin. Při dovozu do EU je potřeba celním orgánům odevzdat ještě předepsané oznámení o dovozu.

Předpisy EU uvádí ještě přílohu D zahrnující druhy, které nejsou uvedeny na seznamech CITES I, II a III, dovoz těchto exemplářů není nijak omezen, pouze se monitoruje jeho rozsah. Pokud by však došlo k porušení rovnováhy mezi odchytem a přirozenou obnovou počtu jedinců, může dojít k jejich přeřazení do CITES I nebo II. I u této skupiny organismů platí, že musí být celním orgánům odevzdané předepsané oznámení o dovozu.

EU aplikuje přísnější ochranu pro CITES druhy, pro další ohrožené druhy vyskytující se na území EU či druhy, které by mohly ohrozit ekologickou stabilitu. U těchto se snaží zabránit jejich dovozu na své území. Od 1.5.2004 je ČR členskou zemí EU, a proto jsou nyní v ČR právně závazné seznamy živočichů a rostlin podle příloh A, B, C a D vztahující se k nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9.12.1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

Jaké zákonné normy platí v ČR?

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 bylo implementováno do zákona č. 100/2004 Sb. a následně byla vydaná vyhláška č. 210/2010 Sb. k tomuto zákonu.

Je třeba si uvědomit, že zhruba ve tříletých intervalech probíhají zasedání Konference smluvních stran Úmluvy, kde dochází pravidelně k revizi textů všech tří příloh (I, II a III). Jen pro zajímavost uvádím datumy, kdy se měnily seznamy chráněných druhů. V závorce je vždy uvedený termín zasedání Konference členských stran Úmluvy, na jehož základě došlo k aktualizaci seznamů.

13.02.2003   (3. - 15.11.2002 Santiago de Chile)
12.01.2005   (2. - 14.10.2004 Bangkok)
13.09.2007   (3. - 15.6.2007 Haag)
23.09.2010   (13. - 25.3.2010 Dohá)
13.06.2013   (3. - 14.3.2013 Bangkok)
02.01.2017   (24.9. - 4.10.2016 Johannesburg)
26.11.2019   (17. - 28.8.2019 Ženeva)

V současné době tedy platí znění příloh I, II a III z 26.11.2019 po 18. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy v Ženevě. Na vydávaných dokladech CITES (tzn. povolení vývozu a dovozu vydávané MŽP a potvrzení EU o vyjímce vydávané krajskými úřady) jsou tedy uváděné údaje podle tohoto platného znění příloh, nikoliv podle nařízení Rady (ES) č. 338/97. Plné znění textu všech nyní platných příloh v češtině lze nalézt na stránkách Ministerstva životního prostředí - zde.

Povinnost prodávajících informovat kupujícího nebo zájemce o exemplář

Podle §23b zákona č. 100/2004 Sb. je každý, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci (bod 5) a/nebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností (body 6 a 7), povinnen opatřit exemplář písemným upozorněním "CITES - povinné doklady" a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem a případně i s potvrzením pro komerční použití. Rovněž je povinen písemně informovat kupujícího nebo zájemce o koupi o povinnosti registrovat exemplář a o zákazech obchodních činností s exemplářem. To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu takového exempláře.

Při obchodování na místech přístupných veřejnosti (prodejny, burzy apod.), kde se prodávají nebo nabízejí k prodeji exempláře, musí provozovatel takového místa nebo pořadatel prodejní akce zajistit, aby taková informace byla viditelně vyvěšena. Stejnou povinnost zveřejnění této informace má i provozovatel prostředku komunikace na dálku (internetový obchod, prodej přes internet, prodej přes telefon apod.).

Provozovatel komunikace na dálku (internetové stránky) může na svém hlavním portálu zveřejnit pouze hlavičku této informace s jejím názvem a logem Ministerstva životního prostředí a tyto elektronicky propojit s každým upozorněním "CITES - povinné doklady".

Povinná registrace některých exemplářů

Vlastníci a dlouhodobí držitelé exemplářů, na které se vztahuje povinnost registrace podle §23 zákona č. 100/2004 Sb. mají za povinnost tyto exempláře zaregistrovat na krajských úřadech anebo Magistrátu hl. města Prahy, které jim vydají registrační list pro každý exemplář. Laicky řečeno, pokud koupíte nebo jiným způsobem získáte želvu zařazenou do přílohy I CITES (podle dokumentace EU příloha A), musíte do 30 dnů od nabytí požádat krajský úřad o její zaregistrování. Bez tohoto registračního listu je chov takového exempláře nezákonný a při případné kontrole se vystavujete riziku finančního postihu.

Zákaz obchodních činností s exempláři druhů z přírody uvedené v příloze A

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 je zakázán nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů druhů zařazených do přílohy A. "Prodejem" se pro výklad tohoto Nařízení rozumí jakákoliv forma prodeje. Za prodej se považuje i pronajmutí, směna nebo výměna a všechny podobné výrazy mají být vykládány podobně.

Může nastat situace, kdy vlastníte želvu podléhající registraci CITES a z jakéhokoliv důvodu nemůžete v jejím chovu pokračovat. Předání želvy jinému držiteli je takový úkon považovaný za prodej (může to být odprodej, ale také darování, směna apod.). Pak musíte krajský úřad požádat o vydání potvrzení o udělení vyjímky týkající se prodeje. K tomu budete potřebovat registrační list. Pokud k želvě registrační list nemáte, nelze požádat ani o udělení vyjímky pro prodej.

Výkonné orgány CITES (v ČR krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy) mohou vydat pro určitý exemplář vyjímku z výše uvedeného zákazu, pokud jsou splněny podmínky čl. 8 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 338/97. Vyjímky se vydávají na úředních formulářích podle Komise (ES) č. 865/2006. Tyto formuláře se označují jako "potvrzení EU o vyjímce", nebo "žlutý certifikát EU", "vyjímka z komerce" apod. Mají platnost ve všech zemích EU a bez takového potvrzení nelze exemplář nabízet k prodeji nebo jej prodat (je to nezákonné !!!).

Související články

Jak pracovat s tímto webem?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde. Přehled o provedených změnách na tomto webu naleznete zde.

Zajímavé stránky

x