Úvod Chov

Anatomický slovník

Tento stručný přehled podává vysvětlení nebo český překlad latinských pojmů a výrazů používaných v odborné literatuře k anatomickému popisu částí těla. Slovník je průběžně doplňovaný o další názvy a pojmy, které se vztahují k nově zpracovávaným tématům. Snahou je i v odborných článcích v maximální možné míře používat české názvy a popisy, ale v některých případech to prostě není možné. V takových případech se pak stává tento slovník důležitou pomůckou pro co nejpřesnější pochopení výkladu a významu příslušného odborného textu. Výklad pojmů je přizpůsobený zaměření tohoto webu.

Výkladový latinský slovníček

A

 
Abdomen
Břicho
Abdominalis
Břišní
Abdominis
Břišní
Acetabulum Kloubní jamka kloubu kyčelního, vytvořená kostí kyčelní, sedací a stydkou
Antebrachium
Předloktí
Anterior Přední
Antrorsum
Dopředu
Anus
Řiť. Kaudální otvor análního kanálu.
Apertum
Otevřeno
Apertura
Vchod, východ, otvor
Apex
Hrot
Aponeurosis
Šlacha plochého svalu
Appendix
Přívěsek
Aptata
Přizpůsobený
Apicalis Náležící nebo směřující k vrcholu
   
Area
Oblast, dvorec
Articulare
Kloubní
Articulatio
Kloub
Articulatio bicondylaris
Kulovitý nebo elipsoidní kloub se dvěma hlavicemi na jedné kosti, který má omezenou rotaci kolem své krátké osy. Např. kloubní hrboly na kosti stehenní.
Articulatio composita (complexa)
Kloubní spojení více kostí, např. kloub loketní nebo kloubní spojení dvou kostí doplněné kloubním diskem.
Articulatio coxae
Kyčelní kloub
Articulatio ellipsoidea (condylaris) Styčné plochy jsou úseky elipsoidu, spojení je dvouosé, např. zápěstí.
Articulatio plana
Prakticky ploché kloubní spojení s téměř rovnými styčnými plochami.
Articulatio sellaris
Sedlovitý kloub. Má kloubní plochu v jedné ose konvexní a v ose kolmé má tuto plochu konkávní. Stejným způsobem je upravená i kloubní plocha protilehlé kosti. U želvy se nachází na tělech krčních obratlů.
Articulatio simplex
Kloubní spojení dvou kostí, např. kyčelní kloub. Jednoduchý kloub.
Articulatio sphaeroidea (cotylica)
Kloub kulovitý, např. kloub ramenní.
Articulatio trochoidea
Kloub kolový, jednoosý, např. kloub mezi kostmi vřetenní a loketní.
Articulatio trochlearis
Kladkovitý kloub. Je to v podstatě válcovitý kloub, na jehož kloubní hlavici je hřeben a v kloubní jámě brázda pro tento hřeben.
Asper
Drsný
Asperitati
Zdrsnění
Assurgens
Stoupání, vstávání
Axialis
Náležící ke 2. krčnímu obratli, nebo uložený ve vztahu k ose těla
Axilla
Podpaží
Axillaris
Podpažní

B

 
Basalis Náležící k bázi nebo uložený v bázi
Basilaris
Náležící k bázi, bazálně uložený
Brachialis
Pažní, ramenní
Brachium
Paže
Bursa
Váček

C

 
Calx
Pata
Canalis nutriens (nutricius)
Navazuje na otvor v kosti pro vstup cévy, která zásobuje živinami hlavně kostní dřeň.
Canalis vertebralis
Páteřní kanál
Capsula
Pouzdro
Capsula articularis
Kloubní pouzdro. Spojuje okraje přiléhajících kostí a uzavírá tak kloubní dutinu.
Caput
Hlavice, hlava
Cardinis
Závěs
Carpalia (ossa carpi)
Kosti zápěstní
Carpalis
Zápěstní, karpální
Carpus
Zápěstí
Cartilagine
Chrupavka
Cartilago
Chrupavka
Cartilago articularis
Kloubní chrupavka (hyalinní). Povléká různě formované kloubní povrchy kostí a také podkladové vrstvy chrupavky.
Cauda
Ocas, cíp
Caudalis
Dolní (směrem k zadnímu konci páteře), ocasní
Cavitas medullaris (cavum medullare)
Dutina dřeňová
Cavum articulare cum synovia
Dutina kloubu. Obsahuje málo čiré tekutiny, označované jako kloubní maz.
Centralis
Uložený uprostřed
Cervicalis
Krční
Clavicula
Klíček, klíční kost
Colliculus
Hrbol, hrbolek
Collum
Krček
Columna vertebralis
Páteř
Condylus
Kloubní hrbol
Condylus externus
Vnější kondyl (kloubní hrbol)
Condylus internus
Vnitřní kondyl (kloubní hrbol)
Condylus lateralis
Vnější kondyl (kloubní hrbol)
Condylus medialis
Vnitřní kondyl (kloubní hrbol)
Convexus
Vypouklý, klenutý
Cornea
Rohovka
Corniculatus Růžkatý
Cornu
Roh
Coronalis Věnčitý
Corpus
Tělo
Corpus vertebrae (vertebrale)
Tělo obratle
Costa
Žebro
Costalis
Žeberní, hrudní
Coxa (regio coxalis)
Kyčelní kloub
Cranialis Horní (směrem k lebce)
Cranium
Lebka
Crista
Hřeben
Cubiti
Loket
Cubitus
Loket
Cuspidati
Na špici
   

D

 
Declive
Svah, spád
Declivo
Sklon
Descendens
Sestupný
Dexter Pravý
Diaphysis
Tělo kosti
Digitalis
Prstový
Digiti
Prsty
Digitus
Prst
Distalis
Uložený (směřující) od trupu, směřující k prstům
Diverticulum
Vychlípenina
Dorsa
Zadní
Dorsalis
Uložený vzadu nebo směřující dozadu. Hřbetní, dorzální, u hřbetu ležící.
Dorsum
Malý vývod, kanálek
Ductus Vývod, kanál, vedení

E

 
Endomysium
Obal svalového vlákna
Epimysium
Obal svalu
Extensor
Natahovač
Externus Zevní

F

 
Facies
Plocha, ploška, tvář, obličej
Facies  articularis
Kloubní plocha
Fasciculus
Svalový snopec
Femur (os femoris)
Stehno. Kost stehenní
Femoralis
Stehenní
Fibula
Kost lýtková
Fibularis
Náležící ke kosti lýtkové nebo směr ke kosti lýtkové
Flexor
Ohybač
Fonticulus
Lupínek, fontanela
Foramen
Otvor
Foramen nutriciens (nutricium)
Makroskopický otvor v kosti pro vstup cévy, která zásobuje hlavně kostní dřeň
Foramen obturatum (obturatorium) Velký otvor obkroužený kostí sedací a stydkou
Foramina
Díry
Fossa
Jamka, jáma
Fossa acetabuli (acetabularis) Nejhlubší část jamky, obklopená kloubní plochou
Fossa temporalis
Jáma spánková.
Fovea
Jamka
Foveola
Jamka
Frontalis Stojící v rovině čelní nebo náležící k čelu
Funiculus Provazec, šňůra
Funiculus umbilicalis Pupečník. Vzniká ze zárodečného stvolu

G

 
Genu Koleno
Ginglymus Válcovitý (střídavý) kloub. Má kloubní hlavici ve tvaru válce a kloubní jamku ve tvaru úseče válcovité misky.

H

 
Hiatum
Mezera
Hiatus
Štěrbina, otvor
Horizontalis Vodorovný
Hyoides (os hyoides)
Jazylka
Hyoideus Jazylce podobný, jazylkovitý

I

 
Ibidem
Tamtéž
Iliacus
Kyčelní
Ilium (os ilii, os ilium, os iliacum)
Kost kyčelní
Impressio
Otisk
Incisura
Zářez
Incisus Přeťatý, zaříznutý
Inferior Dolní, spodní
Inguina Tříslo
Inguinalis
Tříselný
Insertio
Vložení
Intermedius Uložený mezi dvěma útvary nebo polohami
Internus
Vnitřní
Intersectio tendinea
Šlasitý vpis
Iris
Duhovka
Ischium (os ischii) Kost sedací
   

J

 
Jugulum
Hrdlo, chřtán
Jugum
Jařmo, jho
Junctura
Spojení, spoj
Junctura cartilaginea
Spojení pomocí chrupavky. Viz také synchondrosis a symphysis.
Juncturae fibrosae
Vazivové spojení. Okraje poutá navzájem kolagenní nebo méně často i elastické vazivo.
Juxta Vedle

L

 
Labrum articulare
Kloubní lem z vazivové chrupavky, zvětšující kloubní jamku na jejím obvodu. Chrupavčitě zbytnělý okraj kloubní jamky.
Lacuna
Prohlubeň, díra, otvor
Lateralis Vnější, zevní, boční
Ligamenta
Vazy
Ligamentum capsulare
Pouzdrový vaz
Ligamentum extracapsulare
Mimopouzdrový vaz. Je umístěný vně kloubního pouzdra jako samostatný vazivový provazec, snadno oddělitelný preparací od fibrózní vrstvy kloubního pouzdra.
Limitans
Ohraničující
Longitudinalis Podélný

M

 
Magnus
Velký
Malleolus
Kotník
Mandibula
Dolní čelist
Manus
Ruka
Marginalis
Okrajový, druhořadý
Margo
Okraj, hrana
Masculi
Samčí, mužský
Maxilla
Horní čelist
Maxillaris Čelistní, týkající se horní čelisti
Medianus Uložený ve střední rovině
Medialis Přivrácený ke střední rovině
Medius Střední
Medulla
Dřeň
Membrum pelvinum
Pánevní končetina
Metacarpalis
Záprstní, metakarpální
Metacarpus
Záprstí
Metatarsalis
Nártní, metatarzální
Metatarsus
Nárt. Soubor pěti kostí nártních, uložených mezi zánártními kostmi a prsty.
Musculi abdominis
Svaly břicha
Musculi antebrachii
Svaly předloktí
Musculi brachii
Svaly paže
Musculi capitis
Svaly hlavy
Musculi colli
Svaly krku
Musculi coxae
Svaly kyčelního kloubu
Musculi cruris
Svaly bérce
Musculi dorsi
Zádové svaly
Musculi femoris
Svaly stehna
Musculi manus
Svaly ruky
Musculi membri inferioris
Svaly zadní (dolní) končetiny
Musculi membri superioris
Svaly přední (horní) končetiny
Musculi pedis
Svaly nohy
Musculi suprahyoidei
Horní svaly jazylky
Musculi thoracis
Svaly hrudníku
Musculus
Sval. V textu se označuje zkratkou M.
Musculus digastricus
Sval dvojbříškový
Musculus temporalis
Spánkový sval
M. caudae Ocasní sval
M. cutanei Kožní sval
M. deltoideus
Deltový sval
M. membri pelvini Sval pánevní končetiny
M. membri thoracici
Sval hrudní končetiny
M. thoracis Hrudní sval
M. transversus abdominis
Příčný sval břišní
Myofibrila
Svalové vlákno
Myofilamentum Svalové vlákénko

N

 
Nuchale Šíje, vaz
Nuchalis
Šíjový

O

 
Obliguus
Šikmý
Occipitalis Náležící k záhlaví (k týlní části hlavy), v hlavě směřující k týlu
Occiput
Záhlaví
Orbicularis
Kruhový
Orbiculum
Kruh
Origo
Odstup
Origo musculi
Odstup svalu
Os brachii
Kost pažní
Ossa metatarsi Kosti nártní
Ossiculum
Kostička
Ossiculum auditus (auditoris)
Sluchové kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek. Tvoří systém spřažených pák sloužící přenosu chvění bubínku do vnitřního ucha.

P

 
Palmaris
Uložený (směřující) do dlaně
Pectoralis
Prsní, hrudní
Pelvicum (os coxae) Kost pánevní. Skládá se z kosti kyčelní, kosti sedací a kosti stydké.
Pelvis
Pánev
Perimysium
Obal svalového snopce
Periosteum
Okostice
Peripheralis
Nenáležící k centru, obvodový
Periphericus
Periferní
Peritendineum
Obal šlachy
Pes
Noha
Phalanges
Články prstů
Planta
Chodidlo
Plantaris
Uložený (směřující) do chodidla
Plicae synoviales
Synoviální řasy. Zřasený povrch synoviální vrstvy v kloubní dutině
Posterior
Zadní, zadnější
Processus
Výběžek
Profundus
Hluboký
Proximalis
Uložený (směřující) blíže k trupu
Pubis (os pubis) Kost stydká
Pygalis
Vztahující se k zadku, umístěný v oblasti zadku nebo zadního konce zad

R

 
Radialis
Náležící ke kosti vřetenní nebo směr ke kosti vřetenní
Radius
Kost vřetenní
Retrorsum
Dozadu
Rostralis V hlavě směrem dopředu
   

S

 
Sagittalis Předozadní - rovnoběžný s mediánní rovinou
Scabrositas
Drsnost, zdrsnění
Schindylesis
Voštinový šev, který je kombinovaný. Okraje kostí mají třískovité uspořádání.
Scutum
Štít, štítek
Sinister Levý
Sternum
Hrudní kost
Stratum fibrosum
Vazivová vrstva kloubního pouzdra
Stratum synoviale
Synoviální vrstva kloubního pouzdra
Superficialis
Povrchový
Superior
Horní
Suprapygalis
Jedna nebo více středních kostí mezi pygalis a poslední neurální kostí
Sura
Lýtko
Sutura
Kostní šev
Sutura foliata
Lístkový šev. Okraje kostí jsou uspořádané v jemné kostěnné lístky, které mezi sebe zapadají.
Sutura serrata
Pilovitý šev. Spojené okraje kostí mají tvar zubů pily.
Sutura squamosa
Šupinový šev. Okraje kostí jsou ve tvaru plochých výběžků (šupin), které se na sebe přikládají.
Sutura plana
Hladký (plochý) šev. Přiléhající plochy kostí jsou rovné, hladké.
Syndesmosis
Spojení kostí vazivem. Vazivová spona.
Synchondrosis
Spojení kostí chrupavkou hyalinní
Symphysis
Spojení kostí chrupavkou, z části vazivovou

T

 
Tarsalia (ossa tarsi)
Kosti zánártní
Tarsus
Kotník. Soubor zánártních kostí uložených od paty po kosti nártní.
Tendo
Šlacha
Terminatio (insertio)
Konec, úpon
Testa
Skořápka, krunýř
Tibia
Kost holenní
Tibialis
Náležící ke kosti holenní nebo směr ke kosti holenní
Transversalis Příčný vzhledem k podélné ose těla
Transversus Příčný
Trochanter
Chocholík
Tuber
Hrbol, vyvýšenina
Tuber ischiadicum
Sedací hrbol (kaudolaterální konec sedací kosti)
Tuberositas
Drsnatina na povrchu kosti obvykle sloužící pro ukotvení vaziva ke kosti

U

 
Ulnaris Náležící ke kosti loketní nebo směr ke kosti loketní
Umbilicus
Pupek
Unguicula
Dráp
Unguicularis Drápový

V

 
Verticalis Svislý
Venter
Bříško
Venter musculi
Svalové bříško
Ventralis Uložený vpředu nebo směřující dopředu
Vertebra
Obratel
Vertebrae cervicales
Krční obratle
Vertebrae thoracicae
Hrudní obratle
Vertebrae lumbales
Bederní obratle
Vertebralis
Páteřní, obratlový
Vertebrarum arcus
Oblouk obratle (obratlový oblouk)
Volaris Totéž co pro palmaris

Z